VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

3. VYMEDZENIE POJMOV

4. POSTUP VYTVÁRANIA OBJEDNÁVKY A UZAVRETIA ZMLUVY

5. STORNO OBJEDNÁVKY

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

6. CENA TOVARU

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

8. POPLATKY ZA PREPRAVU, BALNÉ A DODACIE PODMIENKY

9. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie

10.4 Výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

12. INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ  SPOROV

13. INFORMÁCIA O POSTUPOCH UPLATŇOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV SPOTREBITEĽOV

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno:           ESIT s.r.o.

Právna forma:                  spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                     Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica  

IČO:                                      48183971

DIČ:                                      2120103227

IČ DPH:                             SK2120103227

Zapísaný v:                      Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28220/S

Zastúpený:                       konateľom: PharmDr. Marek Vatrál 

(ďalej ako „predávajúci“)

1.2 Prevádzka (predajňa) a kontaktné údaje: 

ESIT s.r.o.

Kpt. Nálepku 5  

974 04 Banská Bystrica  

Odborný zástupca a kontakt:

PharmDr. Marek Vatrál

Tel.: 048/4153541

Email: e-shop@lekaren-ledum.sk

Pracovná doba:

PO-PI: 7:30 – 17:00 hod.

Posudok na prevádzku – lekáreň ARCHA vydal dňa 17.8.2015 Štátny ústav pre kontrolu liečiv (Kvetná 11, 825 08 Bratislava, +421 2 50701 111) pod číslom: 3644/2015/1330, KL/4511/2015.

Prevádzkovateľovi internetového výdaja bol pridelený kód PZS: P29489160301.

Číslo licencie: 07840/2015/ODDSSZ-002.

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

 

ESIT s.r.o.

Kpt. Nálepku 5  

974 04 Banská Bystrica  

Slovenská republika

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1   
Odbor výkonu dozoru 
Tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73  
fax č. 048/412 46 93 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, Tel. č.: +421 2 50701 111

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len “VOP”) je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu www. lekaren-ledum.sk.  

2.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Vymedzenie pojmov

3.1 Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu) je obchodná spoločnosť: ESIT s.r.o.so sídlom: Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica, IČO: 48183971.

3.2 Predávajúcim je tiež obchodná spoločnosť ESIT s.r.o. so sídlom: Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica, IČO: 48183971.

3.3 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ– fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu a ktorej www.lekaren-ledum.sk kúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu. 

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo zmluva o zhotovení veci na zákazku.

4. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. 

4.2 V časti „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ má kupujúci možnosť prezrieť si stručný prehľad označeného tovaru, jeho množstva a ceny. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „PREJSŤ K POKLADNI“.

4.3 V časti „POKLADŇA“ je potrebné vyplniť osobné údaje kupujúceho vrátane adresy doručenia tovaru. Kupujúci má možnosť realizovať danú objednávku bez registrácie alebo ako registrovaný zákazník. V prípade, že kupujúci nie je registrovaný v systéme e-shopu, vyplní formulár poskytnutím svojich osobných údajov, pričom povinné polia sú označené symbolom *. Kupujúci má tiež možnosť označiť, že chce doručiť tovar na inú adresu a vyplniť požadované údaje. Pokiaľ si prajete zadané informácie použiť ako podklad pre vytvorenie konta, je možné zaškrtnúť voľbu “vytvoriť konto”. 

V module „VAŠA OBJEDNÁVKA“ je pod rekapituláciou objednávaného tovaru potrebné zvoliť spôsob doručenia, pričom k dispozícii sú možnosti: 1/ doručenie do GLS ParcelShop-u, 2/ doručenie prostredníctvom GLS na adresu, 3/ lekáreň ARCHA, Kpt. Nálepku 5, Banská Bystrica. Kupujúci má tiež možnosť oboznámiť sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, prostredníctvom ktorých predávajúci ešte pred uzavretím zmluvy informuje kupujúceho o podmienkach zmluvy na diaľku a oznamuje mu všetky potrebné a zákonom vyžadované informácie. 

Zároveň je možné zvoliť si spôsob platby: 1/ platba prevodom na účet, 2/ platba kartou, 3/ platba na dobierku. V prípade voľby “osobný odber” sa platba uskutoční na zvolenom odbernom mieste. 

Následne kupujúci zaškrtne políčko: „Prečítal/a som si  všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nimi“. 

 „Beriem na vedomie, že odoslaním tejto objednávky spoločnosť ESIT s.r.o. so sídlom: Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 183 971 bude spracúvať moje osobné údaje uvedené v tejto objednávke za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, uskutočnenie platby, dodania tovaru, resp. prípadnej reklamácie. Tu je viac informácií o ochrane osobných údajov.

4.7 Pre odoslanie záväznej objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo s názvom „Objednať s povinnosťou platby“, čím kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.

4.8 Predávajúci následne zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu e-mail s názvom: Záväzné potvrdenie  objednávky, ktoré slúži ako potvrdenie o uzavretí zmluvy, prílohou ktorého budú VOP a Formulár pre odstúpenie od zmluvy a Potvrdenie o udelení výslovného súhlasu, ak bol poskytnutý.

4.9 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy. Zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru, vzniká až na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, ktoré bude zaslané kupujúcemu na ním uvedenú E-mailovú adresu.  

4.10 Zmena obsahu objednávky sa považuje za nový návrh zmluvy a zmluva vzniká až novým záväzným elektronickým potvrdením objednávky predávajúcim.

4.11 Z uvedenej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dohodnutý tovar kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúcemu povinnosť dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

4.12 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu plnoletou osobou: 18 rokov a viac, spôsobilou na dané právne úkony. 

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim.  

5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru “na mieru”, ktorý bolo nutné upraviť podľa osobitných individuálnych požiadaviek kupujúceho, najmä v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov a ide o tovar, ktorý predávajúci nemal na sklade a musel ho zakúpiť, pričom ide o tovar, ktorý nie je bežne predajný, žiadaný zo strany zákazníkov.

 

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (napr. z dôvodu nefunkčnosti, nedostupnosti alebo chybne uvedenej e-mailovej adresy, telefónneho čísla a pod.);
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena;
 • v prípade technického zlyhania, poruchy portálu e-shopu,
 • v prípade zjavnej chyby v písaní alebo počítaní a inej zrejmej nesprávnosti;
 • v prípade vypredania zásob.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, pričom sa má za to, že zmluva zatiaľ nebola uzavretá. 

6. Cena tovaru

6.1 Cena tovaru je konečná, vrátane príslušnej DPH, uvádzaná v mene: EUR.

6.2 Zľavy/Akcie/Výhody

Zľavy/Akcie/Výhody platia v súlade s ich podmienkami výlučne od a do uvedeného dátumu danej zľavy/akcie/výhody alebo do vypredania zásob. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak platí, že jednotlivé  zľavy/akcie/výhody nie je možné vzájomne kombinovať. 

6.3 Darček

V prípade, že ste k tovaru dostali darček (bez akejkoľvek platby, t.j. za 0,- eur).Prípadná reklamácia sa na darček nevzťahuje. Nie je to predaný tovar. Predávajúci si ohľadom dodania darčeku vyhradzuje právo zmien v baleniach, variantoch a farieb, ako aj právo jeho dodania len do vyčerpania zásob.

7. Platobné podmienky

7.1 Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a)  prevodom na účet:

–    bankový účet: 5075552558/0900, IBAN: SK0509000000005075552558, SWIFT: GIBASKBX, Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica,  pričom tovar expedujeme najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na uvedený účet.

b)  na dobierku:

–    pri prevzatí dobierky (GLS), pričom sa pripočítava poplatok za dobierku: 0,90 EUR.

c)  v hotovosti:

    – pri prevzatí tovaru v lekárni:

Lekáreň ARCHA na adrese: Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: 048/413 6849.

7.2 Pokiaľ nebude splatná kúpna cena za dodaný tovar uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradenáv plnej výške.

8. Spôsoby doručenia tovaru a poplatky s tým spojené, dodacie podmienky 

8.1  Spôsoby doručenia tovaru a poplatky s tým spojené

V prípade objednávky nad 50 EUR s DPH je doprava zdarma a neplatíte ani poplatok za dobierku.

a)   GLS (tovar Vám zašleme kuriérom na Vašu adresu)

– pri objednávke do 50,-EUR s DPH (vrátane) je poplatok za dodanie/dopravu: 3,50,-EUR

– v prípade doručenia na dobierku sa pripočítava ešte poplatok za dobierku: 0,90,-EUR

b)  GLS ParcelShop (tovar Vám zašleme ako balík na zvolenú adresu ParcelShopu)

– pri objednávke do 50,-EUR s DPH (vrátane) je poplatok za dodanie/dopravu: 3,50,-EUR

– v prípade doručenia na dobierku sa pripočítava ešte poplatok za dobierku: 0,90,-EUR

c)   Osobný odber

– bez poplatku za dodanie/dopravu.

– tovar je možné vyzdvihnúť si v lekárni:

– lekáreň ARCHA na adrese: Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: 048/413 6849.

Tovar bude pripravený na Váš odber najneskôr 2. pracovný deň po doručení emailovej správy o záväznom potvrdení Vašej objednávky.

8.2   Obvyklá doba dodania je do 3 pracovných dní podoručení emailovej správy o záväznom potvrdení Vašej objednávky. Informáciu o expedovaní tovaru obdržite na Vašu e-mailovú adresu. Za určitých okolností sa môže vyskytnúť situácia, že sa k Vám nedoručí mailová informácia o stave vybavenia objednávky. Toto je možné napr. v prípade špecifického nastavenia spamového filtra mailovej komunikácie. V takomto prípade si vo vlastnom záujme môžete stav objednávky overiť na našom kontaktnom telefonickom čísle 048/413 68 49 poprípade mailom na adrese e-shop@lekaren-ledum.sk.

8.3   V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

8.4  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci by mal byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.5  Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

8.6  V prípade predĺženia dodacej lehoty napr. z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

8.7  Zásielka s tovarom vždy obsahuje účtovný doklad. Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržbe výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

8.8   Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 pracovných dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme snažiť situáciu čím skôr riešiť.

8.9  Naša spoločnosťsi náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.

8.10  Objednaný tovar sa doručuje len v rámci územia Slovenskej republiky. 

8.11 V prípade určitého druhu tovaru, ktorý vyžaduje dodržiavanie prísnych parametrov tzv. teplotného reťazca, v záujme zachovania jeho kvality, je možný len jeho osobný odber na lekárni. 

9. Výhrada vlastníctva

9.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia celej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

9.2 V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim pre tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo vybaviť túto reklamáciu až v momente úplného zaplatenia kúpnej ceny k predmetu kúpnej zmluvy.

10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru.

Ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene,uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.

Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

V prípade zmluvy o službách uplynie lehota na odstúpenie od zmluvypo 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným poštou na adresu: ESIT s.r.o. so sídlom: Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica alebo E-mailom na adresu: e-shop@lekaren-ledum.sk.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali a ktorý tiež je uvedený ako príloha týchto VOP.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.1.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu: Lekáreň ARCHA na adrese: Kpt. Nálepku 5, 974 04 Banská Bystrica najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

Týmto Vás informujeme, že ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy

Ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov závisí od aktuálnej trhovej ceny prepravy tovaru, ktorý nie je možné vrátiť poštou.

Informácia o zodpovednosti kupujúceho za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Týmto Vás informujeme, že „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

V prípade zmluvy o službách: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

10.2 Kedy kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

10.2.1 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

 •       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 •       poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 •       ostatné prípady sú uvedené v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z.
 • vykonanie naliehavých opráv, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 

10.2.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. 

10.2.3 Vami vrátený tovar odporúčame zaslať doporučene, prípadne aj poistiť, nakoľko neručíme za jeho možnú stratu na ceste k nám zo strany tretieho subjektu. Zásielky na dobierku nebudú preberané, akceptované.

10.2.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

10.3 Informácia o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie

10.3.1 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách, je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak pred začatím poskytovania služieb udelil spotrebiteľ predávajúcemuvýslovný súhlas.

10.4 Výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

10.4.1 Predávajúci týmto poučuje kupujúceho o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, po úplnom poskytnutí služby, kupujúci (spotrebiteľ) stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

10.4.2 Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že udelením výslovného súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. 

11. Reklamačný poriadok a záručné podmienky

11.1 Napriek tomu, že sa naša spoločnosť snaží robiť našu prácu čo najlepšie a ponúkať Vám perfektné služby, môže sa stať, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií slúži tento reklamačný poriadok.

11.2 Zodpovednosť za vady predaného tovaru

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Kupujúci je povinný vytknúť vady tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť tovar prezrieť. Kupujúci je povinný si pri prevzatí tovaru,tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť dodaného tovaru a príslušných dokladov (účtovný doklad). 

Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň  poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru. 

Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď.

11.3 Záručná doba

Zákonná záručná dobana tovar alebo službu zakúpenú kupujúcim – spotrebiteľom, fyzickou osobou v internetovom obchode www.lekaren-ledum.sk je 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Predávajúci môževyhlásením v záručnom listeposkytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná (t. j. viac ako 24 mesiacov). Záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov môžu ustanoviť tiež osobitné predpisy, a to pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. (t.j.dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne.)

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na tovare po uplynutí lehoty na použitie, ktorá je vyznačená na obale alebo v návode priloženom k tovaru:

–     v prípade potravín to je po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti;

–     v prípade liekov to je po dátume exspirácie.

11.4 Zánik práv

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci preto môže uplatniť reklamáciu len v záručnej dobe.Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do kratšej doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli.

11.5 Právo na uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že dodaný tovar má vadu, t.j. nemá požadované, prípadne právnymi predpismi stanovené vlastnosti, resp. nie je v bežnej kvalite,  má právo túto vadu reklamovať. 

11.6 Kde možno uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv osobne alebo písomne na adrese predávajúceho: ESIT s.r.o. so sídlom: Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica alebo E-mailom na adresu: e-shop@lekaren-ledum.sk.

Kupujúci môže tiež uplatniť reklamáciu alebo vykonanie záručných opráv u určenej osoby. Určená osoba je osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n)  zák. č. 250/2007 Z.z.). Táto je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu.Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak reklamáciu postúpi predávajúcemu na vybavenie.

11.7 Postup pri uplatňovaní reklamácie

Kupujúci nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu s ohľadom na charakter vady.

Kupujúci má uplatniť reklamáciu bezodkladne v záručnej dobeu predávajúceho alebo u určenej osoby, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, zaslať alebo odovzdať reklamovaný tovarosobe poverenej vybavovať reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, kupujúci má právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Pri uplatnení reklamácie treba priložiť doklad o kúpe a/alebo záručný listv prípade, že Vám bol vydaný. 

Kupujúcistručne opíše, uvedie vady tovaru, ktoré reklamuje. Tovar, ktorý reklamujete by nemal byť nehygienický a špinavý. Tovar odporúčame zaslať doporučene a prípadne poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané. 

11.8  Za vadu výrobku/tovaru sa nepovažuje:

–     opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie,

–    poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Nesprávnym používaním sa rozumie nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na použitie, údržbu, skladovanie a používanie pre iný účel ako bol určený;

–    také mechanické poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na určený účel,

–    ušpinenie (fľaky, škvrny) tovaru, ktoré vznikli po prevzatí tovaru spôsobené konaním kupujúceho,

–    nadmerné zaťažovanie alebo zanedbanie starostlivosti o údržbu,

–     pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

11.9 Poučenie o právach kupujúceho

Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady tovaru, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť kupujúceho o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka v nasledovnom rozsahu:

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu

§ 622 Občianskeho zákonníka

1)    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2)    Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3)    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623 Občianskeho zákonníka

1)    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2)    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

11.10 Právo voľby kupujúceho

Kupujúci má právo voľby, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní.

11.11 Určiť spôsob vybavenia reklamácie

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv si uplatní, je predávajúci (alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba) povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) z.č.250/2007 Z. z. ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Tieto spôsoby vybavenia reklamácie sú: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

11.12 Vybavenie reklamácie

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.13 Potvrdenie o uplatnení reklamácie

Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie dodať ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11.14 Doklad ovybavení reklamácie

Predávajúci o vybavení reklamácie vydá a doručí kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní 

odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.15 Evidencia reklamácií

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách a na požiadanie orgánu dozoru ju sprístupní k  nahliadnutiu. Evidencia o reklamácii obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

11.16 Tento reklamačný poriadok bude prístupný na viditeľnom mieste dostupnom pre kupujúceho.

12. Informácia o alternatívnom  riešení sporov

Vážený kupujúci, v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Vás týmto informujeme, že  ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým  sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že  sme porušili Vaša práva. 

Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti sú:

Obchodné meno:              ESIT s.r.o.

Sídlo:                                         Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica  

IČO:                                           48 183 971

Zapísaný v:                            Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 28220/S

Zastúpený:                           konateľom: PharmDr.Marek Vatrál

Kontaktné údaje:

PharmDr. Marek Vatrál

Tel.: 048/4136849

Email: e-shop@lekaren-ledum.sk

(ďalej ako spoločnosť alebo ako „predávajúci”). 

Ak naša spoločnosť na Vašu žiadosť o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Ako spotrebiteľ máte právo voľby, ktorému z nich uvedený návrh podáte. Zoznam je dostupný na stránke:

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/

Návrh môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe a obsahuje zákonom predpísané náležitosti. 

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: 

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň ste oprávnený použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, kde vyplníte elektronický formulár sťažnosť na obchodníka.  

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur vrátane DPH. Výsledkom konania o alternatívnom riešení sporu, by mala byť dohoda predajcu a spotrebiteľa o zmierlivom vyriešení ich sporu. Avšak ani záväznosť takejto dohody nebráni stranám, aby svoj spor následne riešili súdnou cestou.

13. Informácia o postupoch uplatňovania sťažností a podnetov spotrebiteľov

13.1V prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť E-mail: e-shop@lekaren-ledum.sk

14. Ochrana osobných údajov

14.1 Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s prevádzkovaním E-shopu dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Za týmto účelom máme v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), prijaté primerané technické a organizačné opatrenia. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s čl.13 GDPR.

14.2 PREVÁDZKOVATEĽOMJE:

Obchodné meno:              ESIT s.r.o.

Sídlo:                                         Kpt. Nálepku 5;  974 04 Banská Bystrica  

IČO:                                           48 183 971

Tel.:                                             048/4136849

Email:                                        e-shop@lekaren-ledum.sk

(ďalej ako „prevádzkovateľ“)

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa spracúvajú za účelom predaja tovaru, vyhotovenia faktúry, dodania tovaru a prípadnej reklamácie tovaru alebo súdny spor ako aj za účelom informovania o rôznych akciách a novinkách prevádzkovateľa (marketingová komunikácia).

ROZSAH  SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí. Spracúvané osobné údaje majú charakter tzv. bežných osobných údajov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 •    Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 •    Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov.  Ide najmä o:

– zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;

 •   Čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR (§13 ods.1 písm. f) Zákona) – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody.
 •   V prípade marketingovej komunikácie bez predchádzajúceho vzťahu s dotknutou osobou – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, podľa čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR alebo
 •   V prípade marketingovej komunikácie s existujúcimi klientami – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je marketingová komunikácia s existujúcimi klientami, podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov alebo tretích strán:

Príjemca v členskom štáte (EÚ + EHP): 

–     Kuriérska/doručovateľská služba/Slovenská pošta za účelom dodania tovaru.

–     Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania elektronických údajov databázy E-shopu.

–     Poskytovateľ IT servisu/údržby 

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisualebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná:

–    Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

–    Účtovné doklady sa uchovávajú:       10 rokov

–    Registračné údaje na (E-shop):             Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

–       právo požadovaťod prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

–       právo na opravu  Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov(čl.16 GDPR), 

–       právo na vymazanieVašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,

–       právo na obmedzeniespracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľačl.18 GDPR,

–       právo namietaťspracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľačl.21 GDPR,

–       právo na prenosnosťosobných údajov podľa čl.20 GDPR,

–       právo podať sťažnosťdozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov, viac info. nájdete na www.dataprotection.gov.sk

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu e-shop@lekaren-ledum.sk. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby, ktorý nájdete na našom webovom sídle alebo na konci týchto VOP. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE NAMIETAŤ SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA ÚČEL PRIAMEHO MARKETINGU

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop a tiež zákonnou požiadavkou za účelom vystavenia účtovných dokladov.V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: NIE JE

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

15. Záverečné ustanovenie

15.1 Informácia o dĺžke trvania zmluvy ao minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa

Zmluvy uzatvárané prostredníctvom nášho e-shopu majú charakter spotrebiteľskej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Najčastejší spôsob zániku tejto zmluvy je splnením záväzkov oboch zmluvných strán. Predávajúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu kupujúcemu riadne a včas dodať a kupujúci má povinnosť dohodnutý tovar alebo službu prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Uvedené zmluvy môžu tiež zaniknúť všeobecnými spôsobmi zániku záväzku, a to najmä odstúpením od zmluvy. V uvedených prípadoch nejde  o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť.

15.2 Naša spoločnosť zatiaľ nemá vytvorený kódex správania. 

15.3 V prípade, že si u nás dáte namiešať čajovú zmes podľa Vami zadaných pokynov/inštrukcii/receptu týkajúceho sa zloženia čajovej zmesi, naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek možné nežiaduce alebo vedľajšie účinky, ani za akékoľvek prípadné priame alebo nepriame škody súvisiace s Vami želaného zloženia čajovej zmesi.

15.4 Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

15.5 Tieto VOP sa nevzťahujú na podnikateľov(právnické osoby, SZČO) t.j. na osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto obchodné záväzkové vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami kúpnej zmluvy (§409 a nasl.). Podnikatelia si preto nemôžu uplatňovať tzv. spotrebiteľské práva, na ktoré majú nárok len spotrebitelia.  

15.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

15.7 Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od  1.11.2023

15.8 Okamihom keď kupujúci na stránkach www.lekaren-ledum.sk klikne na odkaz “objednávka s povinnosťou platby”, má sa za to, že kupujúci je plnoletá a plne spôsobilá fyzická osoba, ktorá sa riadne oboznámila so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou dohody zmluvných strán.

 

Podmienky používania

Používaním webovej stránky www.lekaren-ledum.sk (ďalej len webovej stránky) sa používateľ zaväzujete dodržiavať tieto podmienky používania. Podmienky používania služieb webovej stránky (ďalej len “podmienky používania”) stanovujú pravidlá medzi prevádzkovateľom webovej stránky a spoločnosťou ESIT s.r.o., so sídlom Kpt. Naĺepku 5, 974 04 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48183971, DIČ: 2120103227, IČDPH: SK2120103227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 28220/S (ďalej “Poskytovateľ”)

 a

 používateľom týchto služieb.

(ďalej len “Používateľ”)

Používaním služieb webovej stránky sú všetky úkony Používateľa vykonávané na webovej stránke. Obsah webovej stránky vrátane jej všetkých podstránok má výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza odborné vyšetrenie, liečebný postup, terapiu alebo inú formu liečby alebo starostlivosť odborníka v oblastiach lekár, farmaceut alebo farmaceutický laborant. Prevádzkovateľ webovej stránky negarantuje a neposkytuje žiadne záruky za obsah, správnosť, spoľahlivosť, úplnost a aktuálnosť zverejňovaných informácií na webovej stránky. Napriek tomu prevádzkovateľ prehlasuje, že je v jeho najlepšom záujme dosahovanie uvedeného stavu a to v čo najväčšom možnom rozsahu. Prevázkovateľ webovej stránky nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví, ku ktorej by mohlo viesť na základe nesprávnej informácie obsiahnutej v akejkoľvek časti webovej stránky vrátane všetkých jej podstránok. Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom služieb webovej stránky nie sú preverené Poskytovateľom a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Používateľa. Aktuálne informácie o produkte poskytne predajca kupujúcemu najneskôr v deň dodania produktu podľa platnej legislatívy zasielkového predaja.

V prípade, ak používateľ kupuje tovar, na ktorý sa vzťahuje obmedzenie veku plnoletosti, ak je používateľom zraniteľný člen spoločnosti alebo sa na predaj vzťahujú iné obmedzenia, kupujúci týmto prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné podmienky na objednanie, prebratie a nakladanie s uvedeným tovarom. 

Používateľ má právo používať služby webovej stránky v súlade s podmienkami používania. Používateľ má právo oboznámiť Prevádzkovateľa so svojimi pripomienkami, ako aj požiadať Prevádzkovateľa o pomoc pri používaní služieb na webovej stránke. Webová stránka môže poskytovať prepojenia na iné webové stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah týchto webových stránok. Odporúčame prečítať si podmienky týchto webových stránok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie služieb na webovej stránke bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Používateľovi alebo tretej strane.

Používateľ týmto súhlasí s používaním služieb webovej stránky na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby výpočtového systému webovej stránky, alebo stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia webovej stránky. Zároveň Poskytovateľ vyhlasuje, že je v jeho najlepšom záujme, aby všetky funkcie webovej stránky boli poskytované Používateľom na vysokej úrovni. Poskytovateľ má právo zasielať Používateľovi správy obsahujúce informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb.

Akékoľvek oznamy druhej strane musia byť uskutočnené písomnou formou alebo použitím elektronickej pošty. Poskytovateľ má právo používať služby webovej stránky na hromadné zasielanie správ všetkým používateľom o zmenách podmienok tejto dohody, o nových službách a funkciách tejto webovej stránky. Podmienky tejto dohody sú vytvorené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že vzájomné vzťahy medzi obidvoma stranami sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami týchto Podmienok, prípadne ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na predmet tejto dohody. Obsah webovej stránky, vrátane farebného, textového, grafického dizajnu, programových kódov a skriptov, je chránený autorskými právami. Obsah webovej stránky je zakázané kopírovať a rozmnožovať bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa.